Mergi la: > Pagina principala

| Abonare la RSS

Decizia 1258 din 27 septembrie 2011 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28716 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Augustin Zegrean  
Aspazia Cojocaru presedinte
Acsinte Gaspar judecator
Mircea Stefan Minea judecator
Iulia Antoanella Motoc judecator
Ion Predescu judecator
Puskas Valentin Zoltan magistrat
Tudorel Toader asistent-sef
Mihaela Senia Costinescu            

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28716 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Tinmar Ind" - S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 04514/99/2009 al Curtii de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.458D/2010.

La apelul nominal se prezinta pentru Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice consilierul juridic Cristina-Diana Cotiga, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Magistratul-asistent-sef refera asupra faptului ca autorul exceptiei de neconstitutionalitate a depus un inscris la dosarul cauzei, prin care arata ca renunta la judecarea exceptiei.
Cu privire la cererea de renuntare la judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului partii prezente si reprezentantului Ministerului Public, care, tinand cont de dispozitiile art. 55 din Legea nr. 47/1992, apreciaza cererea formulata ca fiind inadmisibila.

Curtea, avand in vedere dispozitiile art. 14 si 55 din Legea nr. 47/1992, constata ca art. 246 alin. 1 din Codul de procedura civila nu este aplicabil in procedura din fata sa, astfel incat autorul exceptiei nu poate renunta la judecarea cauzei. In aceste conditii, cererea formulata este inadmisibila si urmeaza sa fie respinsa ca atare.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, intrucat autorul exceptiei nu motiveaza pretinsa contrarietate dintre textul de lege criticat si dispozitiile Constitutiei.

C U R T E A,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 12 iulie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 04514/99/2009, Curtea de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28716 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "Tinmar Ind" - S.A. din Bucuresti intr-o cauza avand ca obiect solutionarea cererii de recurs declarat impotriva Sentintei nr. 458/CA din 10 mai 2010 a Tribunalului Iasi.

Autorul exceptiei mentioneaza doar in mod formal textele constitutionale pretins incalcate, fara a arata in concret in ce consta eventuala contradictie dintre textul criticat si prevederile constitutionale invocate.
Curtea de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciaza ca nu sunt fondate criticile aduse dispozitiilor art. 28716 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, textele de lege criticate fiind in deplina concordanta cu prevederile constitutionale invocate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

C U R T E A,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 28716 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, care au urmatorul continut:

"(3) In cazul admiterii recursului, instanta de recurs, modificand sau casand sentinta, va rejudeca in toate cazurile litigiul in fond."

In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 21 alin. (1)-(3) - Accesul liber la justitie, art. 24 - Dreptul la aparare, art. 53 - Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, art. 115 alin. (6) - Delegarea legislativa, art. 124 alin. (2) - Infaptuirea justitiei si art. 129 - Folosirea cailor de atac.

Curtea observa ca exceptia de neconstitutionalitate este nemotivata, prin raportare la dispozitiile din Legea fundamentala invocate in sustinerea acesteia. In mod constant, Curtea, in jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 804 din 19 mai 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 432 din 24 iunie 2009, a statuat ca simpla enumerare in sustinerea exceptiei a unor prevederi constitutionale pretins incalcate nu este de natura sa satisfaca exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit carora "Sesizarile trebuie facute in forma scrisa si motivate."

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28716 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Tinmar Ind" - S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 04514/99/2009 al Curtii de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 27 septembrie 2011.

  
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent-sef,
Mihaela Senia Costinescu

Ordinul 20 din 10 ianuarie 2012 (Ordinul 20/2012) privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale MIDAL LEASING IFN - S.A.

| | Categoria: ,

Avand in vedere imposibilitatea desfasurarii de catre Societatea Comerciala MIDAL LEASING IFN - S.A. a activitatii de creditare, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a intrarii in faliment,
   in baza art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei emite urmatorul ordin:
   Articol unic. -
    Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale MIDAL LEASING IFN - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 111A, sectorul 2, inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. J40/6540/2000, cod unic de inregistrare 13190896, inscrisa in Registrul general al institutiilor financiare nebancare, tinut la Banca Nationala a Romaniei, la sectiunea h) "Leasing financiar" cu nr. RG-PJR-41-080161.

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu

Bucuresti, 10 ianuarie 2012.
Nr. 20.

Metodologia din 10 ianuarie 2012 privind cadrul de organizare si desfasurare a competitiilor scolare

CAPITOLUL I

 Cadrul general

   Art. 1. -

    Prezenta metodologie-cadru reglementeaza organizarea si desfasurarea competitiilor scolare.

   Art. 2. -

    In sensul prezentei metodologii-cadru, sintagma "competitii scolare" include olimpiade si concursuri interdisciplinare si transdisciplinare sau organizate pe discipline de invatamant/calificari si domenii de pregatire profesionala, concursuri de creatie, concursuri si festivaluri cultural-artistice, campionate si concursuri sportive scolare pentru elevi. Acestea au caracter stiintific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic si sportiv.

   Art. 3. -

    Competitiile scolare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performante scolare inalte sau care au interes si aptitudini deosebite in domeniul stiintific, tehnicoaplicativ, cultural-artistic, civic si in cel sportiv. Totodata, competitiile scolare promoveaza valorile culturale si etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea si comunicarea interpersonala.

   Art. 4. -

    In vederea pregatirii elevilor pentru competitiile scolare, cadrele didactice pot elabora si utiliza programe de studiu complementare, teme de concurs, de cercetare si bibliografii specifice.

   Art. 5. -

    Olimpiadele scolare sunt considerate competitii scolare de excelenta, adresandu-se elevilor cu aptitudini si performante inalte in domeniul matematicii si al stiintelor, al limbii si literaturii romane si al limbilor moderne, al disciplinelor socioumane, al calificarilor profesionale, al artelor, al sportului etc.

   Art. 6. -

    Participarea la competitiile scolare este deschisa tuturor elevilor, de la toate formele de invatamant din invatamantul de stat, particular si confesional.

   Art. 7. -

   (1) Competitiile scolare se organizeaza si se desfasoara conform dispozitiilor prezentei metodologii-cadru, precum si ale regulamentelor specifice.

   (2) Lista competitiilor scolare nationale si graficul de desfasurare a acestora sunt aprobate anual de secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar.

   CAPITOLUL II

 Clasificarea si etapele competitiilor scolare

   Art. 8. -

    In functia de tematica abordata, competitiile scolare pot fi:

   a) competitii pe discipline;

   b) competitii multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare;

   c) competitii educative extrascolare si extracurriculare.

   Art. 9. -

    In functie de gradul de participare a elevilor, competitiile scolare pot fi:

   a) competitii locale, la care participa elevi dintr-o unitate de invatamant preuniversitar sau din mai multe unitati de invatamant preuniversitar, din aceeasi localitate/sector;

   b) competitii judetene, la care participa elevi din unitatile de invatamant preuniversitar din acelasi judet/municipiul Bucuresti;

   c) competitii regionale/interjudetene, la care participa elevi din unitatile de invatamant preuniversitar din doua sau mai multe judete;

   d) competitii nationale, la care participa elevi din unitatile de invatamant preuniversitar din cel putin 70% din judetele tarii. Fac exceptie de la aceasta regula competitiile organizate pentru disciplinele/domeniile de studiu pentru care nu se asigura studiul/scolarizarea in toate judetele tarii, caz in care competitia se considera nationala, daca la competitie participa elevi din cel putin 70% dintre judetele in care se asigura studiul disciplinei/scolarizarea domeniului de studiu;

   e) competitii internationale, la care participa elevi din mai multe tari.

   Art. 10. -

   (1) Regulamentele de organizare si desfasurare a competitiilor locale, judetene si regionale/interjudetene sunt elaborate de organizatori.

   (2) Regulamentele specifice de organizare si desfasurare a competitiilor nationale sunt elaborate si aprobate la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS.

   (3) Regulamentele de organizare si desfasurare a competitiilor internationale sunt elaborate de comitetul international/juriul international al fiecarei competitii.

   Art. 11. -

    Etapele de desfasurare a competitiilor nationale sunt:

   a) etapa pe scoala;

   b) etapa locala;

   c) etapa judeteana/a municipiului Bucuresti;

   d) etapa regionala/interjudeteana;

   e) etapa nationala;

   f) etapa internationala.

   Art. 12. -

   (1) In cazul in care numarul de unitati de invatamant/elevi care pot participa este mic, inspectoratele scolare pot decide sa nu organizeze etapele pe scoala si/sau locala ale unei competitii nationale, organizand direct etapa judeteana/a municipiului Bucuresti, sau, in cazul in care regulamentele specifice prevad acest lucru, calificarea la etapa nationala se face direct de la etapa pe scoala.

   (2) Etapa regionala/interjudeteana se organizeaza numai in cazul in care regulamentul specific prevede acest lucru.

   Art. 13. -

    Calificarea participantilor la etapa superioara a unei competitii nationale se face cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru si cu aplicarea criteriilor inscrise in regulamentele specifice ale fiecarei competitii. Criteriile de calificare si numarul de locuri alocate pentru etapa superioara sunt comunicate elevilor, cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea etapei curente a competitiei.

   CAPITOLUL III

 Organizarea si desfasurarea competitiilor scolare nationale

   SECTIUNEA 1

Comisiile competitiilor nationale - Structura, responsabilitati si atributii

   Art. 14. -

   (1) Responsabilitatea organizarii si desfasurarii competitiilor nationale, in functie de etapa de desfasurare, revine:

   a) unitatilor de invatamant preuniversitar, pentru etapa pe scoala;

   b) inspectoratelor scolare, pentru etapa locala, la nivel de comuna, oras, sector, pentru etapa judeteana/a municipiului Bucuresti, respectiv etapa regionala/interjudeteana;

   c) Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii, denumita in continuare DGEITPV, si, dupa caz, Directiei generale invatamant in limbile minoritatilor si relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, denumita in continuare DGILMRPPS, din MECTS, pentru etapa nationala, respectiv etapa internationala, in cazul in care aceasta se desfasoara in Romania.

   (2) Pentru organizarea si desfasurarea competitiilor se realizeaza, de regula, colaborari, asocieri sau parteneriate cu societati stiintifice/asociatii profesionale si/sau institutii de invatamant superior, institutii stiintifice, institutii culturale, cu alte persoane fizice ori juridice, autoritati locale, organizatii neguvernamentale, nationale sau internationale.

   (3) In conditiile legii, colaborarile, asocierile sau parteneriatele pot include si activitati de sponsorizare a competitiilor scolare.

   Art. 15. -

    Pentru coordonarea competitiilor scolare se constituie, la inceputul fiecarui an scolar, la nivelul MECTS, Comisia nationala pentru coordonarea competitiilor scolare, cu urmatoarea componenta:

  a) presedinte: secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar;

   b) vicepresedinti: directorul general al DGEITPV si directorul general al DGILMRPPS;

   c) 2 secretari stiintifici: un director al DGEITPV si un director al DGILMRPPS;

   d) membri: inspectori generali din DGEITPV, inspectori de specialitate/experti din cadrul DGILMRPPS, care coordoneaza competitiile scolare.

   Art. 16. -

    Comisia nationala pentru coordonarea competitiilor scolare are urmatoarele atributii:

   a) elaboreaza si publica pe site-ul MECTS, la inceputul fiecarui an scolar, dupa aprobarea de catre presedintele acesteia, lista competitiilor scolare nationale si internationale si graficul de desfasurare a acestora;

   b) elaboreaza bugetul competitiilor scolare nationale si al celor internationale, in cazul in care acestea se desfasoara in Romania, precum si bugetul necesar asigurarii participarii echipelor Romaniei la competitiile scolare internationale;

   c) monitorizeaza organizarea si desfasurarea competitiilor scolare;

   d) analizeaza, pe baza rapoartelor membrilor Comisiei nationale pentru coordonarea competitiilor scolare, la sfarsitul fiecarui an scolar, rezultatele competitiilor scolare si informeaza conducerea MECTS, printr-un raport coordonat de secretarii stiintifici si elaborat de membrii comisiei.

   Art. 17. -

   (1) Pentru etapele pe scoala, locala, judeteana/a municipiului Bucuresti si regionala/interjudeteana ale competitiilor nationale se constituie comisii de organizare si evaluare, corespunzatoare fiecarei etape.

   (2) Comisiile de organizare si evaluare raspund de corectitudinea organizarii si desfasurarii competitiei.

   Art. 18. -

   (1) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa pe scoala, numita prin decizie a conducatorului unitatii de invatamant preuniversitar, cuprinde cel putin 2 profesori si un secretar. Calitatea de presedinte revine directorului unitatii de invatamant preuniversitar.

   (2) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa pe scoala stabileste criteriile de participare la etapa pe scoala.

   Art. 19. -

    Comisia de organizare si evaluare pentru etapa locala este propusa, la nivelul inspectoratului scolar, de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor si este numita prin decizie a inspectorului scolar general, avand urmatoarea componenta:

   a) presedinte: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist de specialitate;

   b) vicepresedinte: profesorul metodist de specialitate/profesorul de specialitate cu rezultate deosebite in activitatea profesionala;

   c) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de invatamant preuniversitar in care se desfasoara etapa, avand competente de operare pe calculator;

   d) membri: profesori cu rezultate deosebite in activitatea profesionala, numarul acestora fiind proportional cu numarul elevilor participanti.

   Art. 20. -

   (1) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa judeteana/a municipiului Bucuresti este propusa de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor si este numita prin decizie a inspectorului scolar general, avand urmatoarea componenta:

   a) presedinte: inspectorul scolar general sau inspectorul scolar general adjunct;

   b) presedinte executiv: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist de specialitate;

   c) vicepresedinti pentru subcomisii: cadre didactice de specialitate din invatamantul preuniversitar, cu rezultate deosebite in activitatea profesionala;

   d) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de invatamant preuniversitar in care se desfasoara competitia, avand competente de operare pe calculator;

   e) membri: profesori de specialitate din invatamantul preuniversitar, cu rezultate deosebite in activitatea profesionala si, daca este cazul, cadre didactice universitare, proportional cu numarul elevilor participanti.

   (2) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa judeteana elaboreaza criterii de calificare, cu respectarea prevederilor din regulamentele specifice fiecarui concurs, si stabileste numarul de locuri pentru etapele locala si judeteana. Criteriile de calificare si numarul de locuri alocate pentru etapa superioara sunt comunicate elevilor, prin afisare la fiecare unitate scolara si la scoala unde se va desfasura etapa, cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea acesteia.

   Art. 21. -

    Comisia de organizare si evaluare pentru etapa regionala/interjudeteana este propusa de consiliile consultative ale disciplinei din judetele participante si este numita prin decizie a inspectorului scolar general al inspectoratului scolar organizator, avand urmatoarea componenta:

   a) presedinte: inspectorul scolar general al judetului care organizeaza etapa regionala/interjudeteana;

   b) presedinte executiv: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist de specialitate din judetulgazda;

   c) vicepresedinti pentru subcomisii: inspectori scolari de specialitate din judetele participante/cadre didactice de specialitate din invatamantul preuniversitar, cu rezultate deosebite in activitatea profesionala;

   d) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de invatamant preuniversitar in care se desfasoara competitia, avand competente de operare pe calculator;

   e) membri: profesori de specialitate din invatamantul preuniversitar din judetele participante, cu rezultate deosebite in activitatea profesionala si, daca este cazul, cadre didactice universitare, proportional cu numarul elevilor participanti.

   Art. 22. -

   (1) Pentru organizarea etapei nationale a fiecarei competitii scolare se stabilesc anual urmatoarele comisii: Comisia de organizare a competitiei nationale si Comisia centrala a competitiei nationale.

   (2) In cadrul Comisiei centrale a competitiei nationale se pot constitui subcomisii sau grupuri de lucru cu atributii specifice desfasurarii competitiei.

   Art. 23. -

   (1) Comisia de organizare a competitiei nationale se constituie la nivelul judetului/municipiului Bucuresti care este gazda etapei nationale a competitiei, este aprobata prin decizie a inspectorului scolar general si este transmisa, spre informare, la MECTS-DGEITPV/DGILMRPPS.

   (2) Comisia de organizare a competitiei nationale are urmatoarea componenta:

   a) presedinte: inspectorul scolar general/inspectorul scolar general adjunct al judetului/municipiului Bucuresti unde se desfasoara etapa nationala;

   b) vicepresedinte: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist din judetul organizator;

   c) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de invatamant preuniversitar in care se desfasoara competitia, avand competente de operare pe calculator;

   d) membri: inspectori, directori ai unitatilor de invatamant implicate in organizarea competitiei si cadre didactice.

   Art. 24. -

   (1) Comisia centrala a competitiei nationale se constituie cu cel putin 15 zile inaintea inceperii etapei nationale a competitiei, la propunerea inspectorului general din DGEITPV sau, dupa caz, a inspectorului de specialitate/expert/consilier din cadrul DGILMRPPS, este avizata de catre directorul general al DGEITPV, respectiv al DGILMRPPS, pentru concursurile in limbile materne ale minoritatilor, si este aprobata de secretarul de stat care coordoneaza directia generala respectiva.

   (2) Comisia centrala a competitiei nationale are urmatoarea componenta:

   a) presedinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscuta in domeniu/un cercetator din institutii culturale, artistice, stiintifice, sportive;

   b) presedinte executiv: inspectorul general din MECTS- DGEITPV/inspectorul de specialitate/expert/consilier din cadrul DGILMRPPS sau un inspector de specialitate ori un cadru didactic de specialitate, avand rezultate deosebite in activitate;

   c) vicepresedinti: cadre didactice universitare, inspectori de specialitate sau cadre didactice de specialitate din invatamantul preuniversitar;

   d) secretari: informaticieni, inspectori scolari de specialitate sau profesori din invatamantul preuniversitar, avand competente de operare pe calculator;

   e) membri: inspectori scolari de specialitate, cadre didactice, traducatori, evaluatori specialisti in domeniu, a caror competenta profesionala si tinuta morala sunt recunoscute, precum si studenti, fosti elevi olimpici cu rezultate recunoscute la competitiile internationale in domeniu.

   Art. 25. -

    Atributiile Comisiei de organizare a competitiei nationale sunt urmatoarele:

   a) realizarea bazei de date cu privire la participantii calificati in competitie;

   b) asigurarea logisticii necesare desfasurarii competitiei, inclusiv confectionarea stampilei;

   c) desemnarea si convocarea profesorilor asistenti;

   d) asigurarea conditiilor optime de cazare si masa pentru participantii la competitie, pentru insotitorii acestora si pentru membrii Comisiei centrale a competitiei nationale;

   e) administrarea fondurilor alocate de MECTS, in conformitate cu legislatia in vigoare.

   Art. 26. -

   (1) Atributiile membrilor Comisiei centrale a competitiei nationale sunt stabilite prin prezenta metodologiecadru si sunt completate prin regulamentele specifice.

   (2) Presedintele Comisiei centrale a competitiei nationale are urmatoarele atributii:

   a) raspunde de corectitudinea desfasurarii competitiei si a evaluarii probelor de concurs;

   b) stabileste, impreuna cu presedintele executiv al comisiei, in urma analizei declaratiilor scrise ale membrilor, eventuale modificari ale componentei subcomisiilor;

   c) avizeaza, impreuna cu presedintele executiv si cu vicepresedintii subcomisiilor, forma finala a subiectelor si a baremelor de evaluare;

   d) decide, impreuna cu presedintele executiv si cu vicepresedintii de subcomisii, tehnicile de evaluare menite sa asigure calitatea si corectitudinea evaluarii si notarii lucrarilor/produselor elevilor;

   e) coordoneaza intreaga activitate de evaluare a lucrarilor/produselor elevilor din cadrul comisiei/subcomisiilor;

   f) verifica acuratetea evaluarii lucrarilor/produselor care impun departajare si avizeaza criteriile de departajare;

   g) propune, pe baza criteriilor de departajare, prin consultare cu ceilalti membri ai comisiei, lucrarile/produsele desemnate pentru acordarea premiilor speciale;

   h) certifica rezultatele obtinute in urma evaluarii lucrarilor/produselor elevilor care impun departajare si lucrarile/produsele elevilor propuse pentru acordarea premiilor speciale;

   i) numeste membrii subcomisiilor pentru reevaluarea lucrarilor/produselor contestate, dupa consultarea cu presedintele executiv si cu vicepresedintii de subcomisii;

   j) avizeaza, pentru afisare, rezultatele finale obtinute de participanti si listele cu premii si mentiuni;

   k) semneaza coltul secretizat al lucrarilor elevilor si diplomele pentru premiere, precum si toate documentele de analiza si datele statistice.

   (3) Presedintele executiv al Comisiei centrale a competitiei nationale are urmatoarele atributii:

   a) stabileste graficul anual al competitiilor scolare pe care le coordoneaza;

   b) elaboreaza regulamente specifice, pentru fiecare competitie, cu respectarea cadrului general din prezenta metodologie-cadru, in urma consultarii inspectorilor scolari de specialitate;

   c) inainteaza regulamentele specifice pentru fiecare competitie, spre avizare, vicepresedintelui Comisiei nationale pentru coordonarea competitiilor scolare, director general al DGEITPV sau, dupa caz, al DGILMRPPS, si spre aprobare presedintelui comisiei, secretarul de stat;

   d) propune, spre analiza si aprobare, presedintelui Comisiei nationale pentru coordonarea competitiilor scolare, membrii Comisiei centrale a competitiei nationale;

   e) propune, dupa caz, ca membri in subcomisii, profesori pentru traducerea subiectelor in limba materna a elevilor care solicita traducerea; profesorii traducatori pot fi si evaluatori in cadrul comisiei/subcomisiei;

   f) stabileste structura probelor competitiei, precizata in regulamentul specific;

   g) coordoneaza elaborarea, in conditii de securitate, a subiectelor si a baremelor de evaluare pentru etapa nationala a competitiei, respectand procedurile stabilite la nivel national in regulamentele specifice;

   h) verifica lista finala a elevilor participanti;

   i) colaboreaza cu inspectoratele scolare, in vederea asigurarii cadrului organizatoric al desfasurarii etapei nationale a competitiei;

   j) stabileste, impreuna cu presedintele si secretarul comisiei, salile/spatiile destinate activitatii de evaluare;

   k) monitorizeaza organizarea si desfasurarea competitiei scolare pe toata durata sa;

   l) solicita Directiei generale economic, finante, resurse umane din cadrul MECTS, denumita in continuare DGEFRU, asigurarea si virarea fondurilor necesare organizarii competitiei;

   m) preia documentele statistice si de evidenta destinate MECTS;

   n) preia, sub semnatura, diplomele semnate de conducerea MECTS, care vor fi inmanate castigatorilor competitiei, si returneaza, cu proces-verbal, diplomele anulate/neutilizate;

   o) trimite spre publicare, pe site-ul MECTS, listele premiantilor, in termen de cel mult 20 de zile de la finalizarea etapei nationale a competitiei.

   (4) Vicepresedintii Comisiei centrale a competitiei nationale au urmatoarele atributii:

   a) organizeaza si monitorizeaza activitatea de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare, traducerea acestora, precum si activitatea de evaluare desfasurata de profesorii din subcomisii;

   b) verifica si avizeaza calitatea subiectelor si a baremelor de evaluare realizate la nivelul subcomisiei;

   c) verifica si avizeaza corectitudinea calculului mediilor lucrarilor scrise/produselor elevilor, pe care le certifica prin semnatura, eventuala convertire a punctajului in note finale si ierarhia participantilor;

   d) preiau si predau, personal, secretarului comisiei lucrarile/produsele elevilor, subiectele, baremele de evaluare si alte documente elaborate la nivelul fiecarei subcomisii.

   (5) Secretarii Comisiei centrale a competitiei nationale au urmatoarele atributii:

   a) instruiesc profesorii asistenti, pe sali, privitor la atributiile ce le revin in timpul desfasurarii probelor de concurs;

   b) distribuie colile speciale, pe sali, pentru desfasurarea competitiei;

   c) participa la distribuirea subiectelor, alaturi de presedintele comisiei;

   d) elaboreaza si multiplica imprimatele - borderourile;

   e) insotesc presedintele comisiei in sali si stampileaza lucrarile;

   f) multiplica baremele aprobate de presedintele comisiei si le afiseaza dupa epuizarea timpului destinat probei scrise/probei practice;

   g) multiplica subiectele si baremele la etapa nationala, cu cel mult 12 ore inaintea orei de desfasurare a probei, asistati de presedintele executiv;

   h) participa la deschiderea lucrarilor si la ierarhizarea participantilor;

   i) participa la realizarea documentelor finale privind evidenta si corectitudinea desfasurarii competitiei;

   j) raspund de completarea diplomelor pentru premii/mentiuni;

   k) asigura introducerea in calculator a rezultatelor competitiei scolare;

   l) asigura afisarea rezultatelor competitiei scolare, inainte si dupa contestatii;

   m) inregistreaza pe suport electronic, pentru inspectoratele scolare si MECTS, subiectele, baremele si rezultatele competitiei;

   n) primesc si inregistreaza contestatiile depuse de elevi;

   o) predau, impreuna cu presedintele, prin proces-verbal, lucrarile/produsele si documentele aferente, spre pastrare in arhiva scolii, unui reprezentant din conducerea scolii in care se desfasoara concursul.

   (6) Membrii Comisiei centrale a competitiei nationale au urmatoarele atributii:

   a) elaboreaza/verifica subiectele si baremele de evaluare;

   b) evalueaza lucrarile/produsele repartizate de presedintele/vicepresedintii comisiei de evaluare, in conformitate cu baremul si cu respectarea normelor deontologiei profesionale;

   c) completeaza borderourile de evaluare;

   d) reevalueaza lucrarile/produsele pentru care au fost depuse contestatii, atunci cand sunt desemnati de presedinte.

   Art. 27. -

    Atributiile mentionate pentru membrii Comisiei centrale a competitiei nationale sunt valabile, cu adaptarile necesare, si pentru persoanele nominalizate ca membri ai comisiilor etapelor anterioare etapei nationale.

   Art. 28. -

    Fiecare comisie are obligatia de a inainta comisiei de la etapa imediat superioara, in termen de cel mult 10 zile de la data incheierii etapei, baza de date cuprinzand lista cu elevii calificati pentru urmatoarea etapa a competitiei, precum si eventualele solicitari de traducere a subiectelor in limba materna.

   Art. 29. -

   (1) La etapele locala, judeteana/a municipiului Bucuresti, regionala/interjudeteana si nationala nu pot fi membri ai comisiilor de organizare si evaluare, respectiv ai Comisiei centrale a competitiei nationale, pentru etapa nationala, cadrele didactice care au in competitie rude si afini pana la gradul al treilea inclusiv.

   (2) La toate etapele competitiilor nationale cadrele didactice care au elevi in concurs la o clasa nu pot fi propunatori/evaluatori de subiecte la clasa respectiva si nu pot intra in contact cu subiectele/baremele, pana cand acestea nu devin publice.

   (3) La toate etapele competitiilor nationale, membrii comisiilor vor da o declaratie scrisa prin care sa isi asume respectarea conditiilor mentionate la alin. (1) si (2). Modelul declaratiei este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie-cadru.

   Art. 30. -

   (1) Pentru competitiile nationale care nu au etapa regionala/interjudeteana se aloca la etapa nationala cate un loc pentru fiecare judet, pentru fiecare an de studiu/disciplina, sectiune , categorie.

   (2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) municipiul Bucuresti, care primeste intre 3 si 6 locuri pentru fiecare an de studiu/disciplina, sectiune, categorie, conform prevederilor din regulamentele specifice.

   (3) Pentru atingerea obiectivelor europene in ceea ce priveste dezvoltarea interesului elevilor pentru studierea domeniului matematica, stiinte si tehnologie, prin exceptie de la prevederile alin. (1), la etapa nationala a olimpiadelor scolare la disciplinele matematica, fizica, chimie, biologie, astronomie/astrofizica si informatica poate fi alocat un numar de locuri suplimentare pentru fiecare judet, conform prevederilor din regulamentele specifice.

   (4) Pentru competitiile scolare nationale care au etapa internationala, Comisia de organizare si evaluare pentru etapa judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide componenta lotului care participa la etapa nationala, astfel incat judetul sa aiba sansa de a obtine cele mai bune rezultate la etapa nationala si la barajele de selectie a loturilor de pregatire pentru competitiile externe in domeniu. Criteriile de alocare a locurilor pentru alcatuirea lotului judetean participant la etapa nationala sunt stabilite in plenul Comisiei de organizare si evaluare pentru etapa judeteana/a municipiului Bucuresti, sunt comunicate public si transmise unitatilor de invatamant, cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea etapei judetene, in vederea informarii elevilor si a parintilor acestora.

   (5) Pentru competitiile nationale care au etapa regionala/interjudeteana, numarul maxim de locuri care pot fi alocate pentru fiecare judet/municipiul Bucuresti la etapa regionala/interjudeteana si modalitatea de calificare la etapa nationala se stabilesc prin regulamentele specifice. In acest caz, numarul elevilor calificati la etapa nationala nu poate depasi numarul prevazut la alin. (1), (2) si (3).

   Art. 31. -

    In functie de numarul elevilor participanti care sustin competitia in alta localitate decat cea in care domiciliaza, acestia vor fi insotiti de unul sau mai multe cadre didactice, conform reglementarilor in vigoare. Pe toata durata deplasarii, cadrul didactic insotitor isi asuma responsabilitatea supravegherii si indrumarii corespunzatoare a elevilor si raspunde pentru orice incident aparut si negestionat corespunzator.

SECTIUNEA a 2-a

Evaluarea

   A. Probele de evaluare

   Art. 32. -

    Probele de evaluare sunt specifice fiecarei competitii. Acestea pot fi teoretice si/sau practice/experimentale. In functie de specificul disciplinei/domeniului de studiu, probele teoretice pot fi sustinute in scris, oral, pot fi probe de intelegere a textului audiat etc.

   Art. 33. -

    Tipul si structura probelor de evaluare se stabilesc in regulamentele specifice ale fiecarei competitii scolare nationale.

   Art. 34. -

   (1) Subiectele pentru etapa nationala a competitiei sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a competitiei nationale, desemnat in acest sens.

   (2) In functie de prevederile regulamentului specific de organizare a competitiei, Comisia centrala a competitiei nationale poate elabora si subiectele de la etapele judeteana si, dupa caz, regionala/interjudeteana.

   Art. 35. -

    La alcatuirea tuturor probelor de evaluare se va avea in vedere respectarea programei specifice etapei respective a competitiei.

   Art. 36. -

    Timpul de lucru pentru probele scrise este, de regula, 3 ore. Pentru celelalte tipuri de probe specifice competitiei scolare, timpul afectat acestora este precizat in regulamentele specifice, in raport cu specificul probelor si cu particularitatile de varsta ale participantilor.

   Art. 37. -

   (1) La incheierea fiecarei etape a competitiei scolare, lucrarile la probele scrise si, dupa caz, produsele probelor practice, precum si documentele de evidenta specifice competitiei scolare se predau de catre secretarul comisiei, cu proces-verbal, unui reprezentant al conducerii unitatii de invatamant in care se desfasoara competitia.

   (2) Documentele mentionate la alin. (1) se pastreaza timp de 4 ani in arhiva unitatii de invatamant in care s-a desfasurat etapa respectiva.

   Art. 38. -

   (1) La competitiile scolare la care exista etapa internationala, in vederea selectiei elevilor participanti, a loturilor largite sau restranse, se organizeaza, dupa caz, teste de limba ori o proba/probe de baraj.

   (2) Modul de desfasurare a testului de limba sau a probei/probelor de baraj, stabilirea comisiei de testare pentru proba de limba ori a subcomisiei de evaluare a lucrarilor/produselor elevilor si criteriile specifice de selectie sunt precizate in regulamentele specifice ale fiecarei competitii.

   B. Desfasurarea probelor de evaluare

   Art. 39. -

   (1) In dimineata zilei de sustinere a probei, la fiecare dintre etapele competitiei nationale, secretarul comisiei realizeaza instruirea profesorilor asistenti, conform unei fise elaborate de Comisia de organizare si evaluare, respectiv de Comisia Centrala a competitiei nationale.

   (2) Specialitatea profesorilor asistenti este alta decat cea a disciplinei la care se sustine proba. Fac exceptie de la aceasta prevedere, probele experimentale organizate la etapa nationala a competitiilor pentru disciplinele chimie, fizica si biologie, unde asistentii pot fi profesori de specialitate.

   (3) Profesorii-asistenti vor da o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte specialitatea/specialitatile lor si faptul ca nu au rude sau elevi in salile in care asista.

   Art. 40. -

    Profesorii asistenti instruiesc elevii participanti la competitie cu privire la modul de desfasurare a probelor.

   Art. 41. -

   (1) In cazul probelor scrise, elevilor li se inmaneaza foile tipizate, care asigura caracterul secret al identitatii participantului, foi pe care vor elabora lucrarea.

   (2) Profesorii asistenti verifica identitatea fiecarui concurent, prin confruntarea inscrisurilor din actul sau de identitate, respectiv carnetul de elev cu poza, pentru elevii sub 14 ani, cu datele de identificare inscrise pe lucrare si cu lista participantilor la competitie.

   (3) Dupa verificarea datelor de identificare, candidatul lipeste coltul lucrarii, presedintele semneaza pe coltul indoit al acesteia si secretarul aplica stampila speciala a competitiei; la etapele anterioare etapei nationale, pe lucrari se va pune stampila scolii organizatoare.

   Art. 42. -

   (1) Timpul afectat probei se marcheaza pe tabla.

   (2) Dupa terminarea timpului alocat elaborarii lucrarii/produsului, profesorii asistenti primesc fiecare lucrare/produs al elevilor, verifica numarul de pagini/caracteristicile produsului, in prezenta elevilor, si le inscriu intr-un borderou de predare-primire, certificat de semnaturile elevilor si ale profesorilor asistenti.

   (3) Ultimii 3 elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari/ultimului produs.

   Art. 43. -

   (1) Se interzice elevilor sa patrunda in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare. Pot fi introduse in sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevazute in mod explicit in regulamentul specific al concursului.

   (2) Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de concurs, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, precum si frauda ori tentativa de frauda duc la eliminarea din concurs a candidatului de catre presedintele comisiei.

   (3) Candidatii eliminati din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la competitiile scolare din anul scolar urmator.

   Art. 44. -

    Elevii care in timpul desfasurarii competitiilor scolare incalca normele de conduita stabilite prin regulamentele scolare, prin regulamentele specifice ale competitiilor scolare sau prin alte reglementari in vigoare vor fi eliminati din competitie si pierd dreptul de participare la competitiile din anul scolar viitor.

   Art. 45. -

    In cazul probelor scrise, presedintele sau vicepresedintii comisiei/subcomisiilor si secretarul comisiei primesc seturile de lucrari pe sali, le amesteca, le numeroteaza si le repartizeaza spre evaluare echipelor formate din cate 2 profesori.

   Art. 46. -

   (1) La toate etapele competitiei scolare, rezultatele probelor sunt apreciate, de regula, prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor.

   (2) In situatia in care se opteaza pentru un alt sistem de notare/calculare in vederea stabilirii punctajului final, acesta va fi precizat in regulamentul specific al fiecarei competitii scolare.

   Art. 47. -

   (1) Profesorii-evaluatori evalueaza independent lucrarile/produsele/subiectele, pe baza baremelor, completeaza borderourile de notare si acorda punctaje lucrarilor/produselor/subiectelor.

   (2) Punctajul final al subiectului sau al lucrarii/produsului se obtine ca medie aritmetica a punctajelor acordate de cei 2 profesori, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire.

   (3) Indiferent de sistemul de notare, in situatia in care punctajele acordate lucrarii/produsului de catre cei 2 profesorievaluatori difera cu mai mult de 10% din punctajul maxim acordat probei, se procedeaza la reevaluarea lucrarii/produsului de catre o alta echipa de profesori evaluatori. Punctajul acordat de catre acestia, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii-cadru, reprezinta punctajul final al lucrarii/produsului.

   Art. 48. -

    Elevii apartinand minoritatilor nationale, care au studiat disciplina/modulele de concurs in limba materna, pot solicita traducerea subiectelor in limba lor materna, primind subiectele atat in limba romana, cat si in limba materna, si pot redacta lucrarea in limba lor materna.

   C. Rezolvarea contestatiilor si stabilirea rezultatelor finale

   Art. 49. -

   (1) Elevii nemultumiti de rezultatele evaluarii lucrarilor scrise pot depune contestatii.

   (2) La probele orale nu se admit contestatii.

   (3) La probele practice/experimentale, in functie de particularitatile competitiei, posibilitatea de a depune contestatii se stabileste prin regulamentul specific al competitiei.

   (4) Elevii participanti pot contesta numai punctajul initial al propriei lucrari scrise/propriului produs.

   (5) Inainte de depunerea contestatiei, elevul poate solicita sa isi vada propria lucrare, in prezenta unui membru al comisiei de organizare si evaluare/Comisiei centrale a competitiei nationale.

   (6) In situatia in care elevul considera ca punctajul stabilit de comisia de organizare si evaluare/Comisia centrala a competitiei nationale nu este in concordanta cu baremul afisat, acesta poate depune contestatie.

   Art. 50. -

   (1) Termenul de depunere a contestatiilor si termenul de analiza si raspuns la contestatii sunt stabilite de Comisia de organizare si evaluare de la fiecare etapa, respectiv de Comisia centrala a competitiei nationale, la etapa nationala, si sunt comunicate participantilor in momentul afisarii rezultatelor initiale.

   (2) Termenul de analiza si raspuns la contestatii nu poate depasi 24 de ore de la incheierea depunerii contestatiilor.

   Art. 51. -

   (1) Pentru rezolvarea contestatiilor, la toate etapele competitiilor nationale, presedintele/presedintele executiv numeste o subcomisie, pentru fiecare disciplina/an de studiu/modul, alcatuita din 2-4 profesori evaluatori, altii decat cei care au evaluat initial.

   (2) In functie de specificul fiecarei competitii nationale, regulamentele specifice stabilesc criteriile si modalitatile de modificare, in urma reevaluarii, a notelor acordate initial.

   (3) Punctajul stabilit ca punctaj final in urma etapei de rezolvare a contestatiilor reprezinta punctajul acordat lucrarii/produsului si nu mai poate fi modificat ulterior.

   Art. 52. -

    Rezultatele finale ale competitiilor sunt afisate inainte de festivitatea de premiere.

   SECTIUNEA a 3-a

Premierea

   Art. 53. -

   (1) La toate etapele, ierarhia se stabileste in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.

   (2) In afara criteriului mentionat la alin. (1), pot fi specificate si alte criterii de clasificare care sunt incluse, in mod obligatoriu, in cadrul regulamentelor specifice elaborate pentru fiecare competitie scolara nationala.

   Art. 54. -

    La etapele locala, judeteana/a municipiului Bucuresti si regionala/interjudeteana, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale competitiei nationale.

   Art. 55. -

   (1) Certificarea premiilor si mentiunilor acordate de MECTS se face prin diploma inregistrata.

   (2) La etapa nationala a competitiilor scolare, la care participarea elevilor este individuala, MECTS acorda, pentru fiecare an de studiu/disciplina, sectiune, categorie, maximum 3 premii, de regula un premiu I, un premiu II si un premiu III, si un numar de mentiuni reprezentand 10% din numarul participantilor, rotunjit la numarul intreg imediat superior, in cazul unui numar fractionar, cu respectarea ierarhiei valorice si a conditiei de punctaj stabilita prin regulamentele specifice. Fac exceptie situatiile in care 2 sau mai multi participanti obtin acelasi punctaj in concurs, fara posibilitatea de departajare, caz in care comisia poate decide acordarea aceluiasi premiu pentru punctaje egale, cu conditia respectarii numarului maxim de 3 premii.

   (3) La competitiile scolare la care participarea se realizeaza la nivel de echipaj/grup, format din minimum 2 elevi, se acorda cel mult 3 premii si un numar de mentiuni reprezentand maximum 10% din numarul total de echipaje participante la concurs. Fiecare membru al echipei care obtine distinctia va primi o diploma cu numar de inregistrare de la MECTS.

   Art. 56. -

   (1) Pe langa premiile acordate de MECTS, la etapa nationala pot fi acordate si premii speciale, de catre societati stiintifice, asociatii profesionale, universitati, autoritati locale sau sponsori.

   (2) Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrala a competitiei nationale si vor fi comunicate participantilor la deschiderea fiecarei competitii.

   Art. 57. -

    Cuantumul premiilor acordate de catre inspectoratele scolare si de catre MECTS se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si se indexeaza, anual, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

   Art. 58. -

    Pe langa premiile obtinute in urma participarii la competitiile scolare, elevii pot beneficia de excursii si tabere scolare gratuite.

   Art. 59. -

    Elevii participanti la etapa nationala a competitiilor scolare nationale primesc diploma de participare din partea inspectoratului scolar organizator.

   Art. 60. -

    Drepturile elevilor participanti la competitiile scolare, ale personalului didactic care insoteste elevii si ale personalului care face parte din comisiile de organizare si evaluare sau din comisiile centrale ale competitiilor nationale, privind cheltuielile de deplasare, cazare, diurna, alte cheltuieli privind organizarea si desfasurarea competitiilor scolare, se stabilesc in conformitate cu legislatia in vigoare.

   CAPITOLUL IV

 Dispozitii finale

   Art. 61. -

    In cazuri speciale, personalitati marcante in domeniu, recunoscute in plan national si/sau international, pot fi numite presedinti de onoare ai competitiilor scolare.

   Art. 62. -

   (1) Prezenta metodologie-cadru este completata cu regulamentele specifice ale fiecarei competitii scolare nationale.

   (2) Inspectorii generali din DGEITPV si inspectorii de specialitate/experti/consilieri din DGILMRPPS, presedinti executivi ai comisiilor centrale ale competitiilor nationale vor elabora, in scris, regulamentele specifice pentru fiecare competitie scolara nationala, in spiritul si in limitele prezentei metodologii-cadru.

   (3) Regulamentele specifice mentionate la alin. (2) sunt aprobate de secretarul de stat care coordoneaza directia generala respectiva si sunt postate pe site-ul MECTS.

   (4) Regulamentele specifice pot fi modificate anual, la propunerile justificate ale inspectorului general din MECTS, in functie de modificarile aparute in dinamica fiecarei competitii.

   Art. 63. -

    La etapa nationala pot participa, in calitate de invitati, echipe/delegatii din alte tari, in limita bugetului aprobat.

   Art. 64. -

   (1) Inspectorul scolar de specialitate din fiecare judet va organiza, inaintea etapei nationale a fiecarei competitii, o sedinta la care, alaturi de profesorii insotitori, vor participa elevii inscrisi in competitie si parintii/tutorii legali instituiti ai acestora, pentru elevii minori. In aceasta sedinta, participantilor li se aduc la cunostinta urmatoarele reguli:

   a) deplasarea echipei judetului/municipiului Bucuresti se va face cu unul sau mai multi profesori insotitori, conform normativelor in vigoare. In cazul in care parintii/tutorii legali instituiti ai elevului minor asigura, pe cont propriu, deplasarea si prezenta elevului la competitie, acestia vor da o declaratie scrisa in care specifica faptul ca isi asuma raspunderea deplasarii propriului copil in localitatea in care se desfasoara competitia scolara, fara niciun fel de implicatii ale organizatorilor;

   b) este obligatorie respectarea programului competitiei, a regulamentului de ordine interioara stabilit de organizatori la locurile de cazare si respectiv de concurs, precum si a regulilor de comportament civilizat;

   c) orice abatere va fi sanctionata conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;

   d) contravaloarea oricarui bun distrus sau deteriorat pe parcursul deplasarii si prezentei la competitie va fi suportata de cei care au produs paguba;

   e) in cazul abaterilor grave, Comisia centrala a competitiei nationale va lua masura trimiterii elevului acasa, iar parintii acestuia vor fi chemati pentru a-l insoti. In cazul in care parintii nu pot asigura insotirea elevului, aceasta va fi asigurata de catre un profesor, cheltuielile fiind suportate de catre parintii elevului.

   (2) La finalul sedintei, elevul si un parinte/tutore legal instituit al elevului minor, in cazul elevului minor, vor semna o declaratie prin care sa confirme ca li s-au adus la cunostinta normele de conduita si consecintele nerespectarii acestora pentru perioada desfasurarii competitiei.

   Art. 65. -

    La locul de organizare si desfasurare a etapei nationale a competitiei scolare, participantii vor avea asupra lor actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul scolar in curs (pentru elevii care nu au implinit 14 ani), precum si avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore inainte de prezentarea la competitie.

   Art. 66. -

    Profesorii implicati in organizarea si desfasurarea competitiei care manifesta o atitudine necorespunzatoare in relatia cu elevii/colegii sau care, prin diferite actiuni, favorizeaza vicierea corectitudinii evaluarii vor fi exclusi pe termen nelimitat de la participarea la toate competitiile scolare.

   Art. 67. -

    Membrii loturilor largite si/sau restranse, selectionate pentru pregatire in vederea participarii la etapa internationala a competitiilor scolare, care, in timpul pregatirii centralizate organizate de MECTS, manifesta o atitudine ireverentioasa fata de profesorii-pregatitori, care nu respecta reglementarile stabilite la locul de cazare sau de pregatire, ori provoaca deteriorarea sau distrugerea bunurilor care le-au fost puse la dispozitie, vor fi exclusi din lot.

   Art. 68. -

    Decizia eliminarii din competitie apartine presedintelui comisiei de la etapa respectiva si se va lua dupa analiza in cadrul comisiei, in baza unui raport semnat de persoanele care au constatat fapta.

   Art. 69. -

    Etapele nationale ale competitiilor scolare nationale sunt finantate din bugetul MECTS.

   Art. 70. -

    Materialele consumabile, incluse in logistica pentru etapa nationala a oricarui concurs scolar care beneficiaza de finantare MECTS si necesare pentru probele scrise/practice, documentele de evaluare si evidenta se asigura de catre inspectoratul scolar al judetului organizator, din fondurile alocate de MECTS pentru aceasta activitate.

   Art. 71. -

    Competitiile sportive scolare nationale se desfasoara dupa regulamentul specific, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

   ANEXA

  la metodologia-cadru

DECLARATIE

Subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., profesor/inspector de specialitate la ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., in calitate de ... ... ... ... ... ... ... in Comisia de organizare si evaluare/Comisia centrala a ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... la disciplina/proba ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., declar pe propria raspundere ca nu am elevi/rude participanti in cadrul competitiei, la disciplinele/proba/clasa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

Prin prezenta declaratie, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea tuturor subiectelor, a baremelor si a informatiilor cu caracter intern pentru competitie, pana la afisarea/comunicarea publica oficiala a acestora, si ca nu voi intreprinde nicio actiune care sa puna la indoiala corectitudinea competitiei scolare.